☰ Menu
Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze
Grafika zawierająca herb Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze

Sobota 24.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

O G Ł O S Z E N I E

z dnia 04 grudnia 2018r.

 

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.0.1260 t.j.) Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze organizuje nabór na stanowisko urzędnicze – specjalista ds. gospodarczo – administracyjnych.

 

Miejsce wykonywania pracy– Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze.

Liczba i wymiar etatu – 1 etat w wymiarze pełnego czasu pracy.

Zatrudnienie od 02 stycznia 2019r. na okres próbny do 6 miesięcy,                              z możliwością  przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

 

 1. Wymagania konieczne związane z pracą na danym stanowisku:

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 1. posiada wykształcenie średnie lub wyższe (w przypadku posiadanego wykształcenia średniego wymagany  udokumentowany staż pracy minimum 2 lata na w/w stanowisku lub zbliżonym);
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta                 z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;

 

 1.   Wymagania dodatkowe:

 

 1. dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 2. posiadanie prawa jazdy  kategorii B,
 3. obsługa programu komputerowego w zakresie zamówień publicznych.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. koordynowanie pracy wszystkich pracowników obsługi Zespołu Szkół;
  2. pełnienie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,   
  3. współorganizowanie prac: inwestycyjno-remontowych, bieżących napraw i konserwacji  sprzętu, obiektów sposobem gospodarczym;
  4. kompletowanie, przygotowywanie i przechowywanie dokumentacji bieżącej remontów, inwestycji, zakupów i kontroli ;
  5. przygotowywanie umów w zakresie usług, zleceń i innych świadczeń;
  6. sprawowanie kontroli nad pojazdami, wydawanie kart drogowych, kontrola wykorzystania pojazdów ( rozliczanie paliwa, olejów, smarów
   w pojazdach samochodowych i sprzętu);
  7. współpraca z pracownikiem kadr w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej  pracowników administracji i obsługi, 
   w tym karty pracy, obecności i inne;
  8. organizowanie i prowadzenie inwentaryzacji: doraźnych, okresowych, zdawczo-odbiorczych i rocznych majątku trwałego i nietrwałego szkoły oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku występowania różnic inwentaryzacyjnych;
  9. oznaczenie zakupionego sprzętu;
  10. wnioskowanie i zgłaszanie do likwidacji składników majątku szkoły,
   w tym udział w pracach stałej komisji likwidacyjnej składników majątkowych;
  11. nadzór nad właściwym stanem obiektów, pomieszczeń, urządzeń, maszyn, instalacji elektrycznej, sanitarnej, grzewczej aby
   nie zostały naruszone przepisy bhp i ppoż;
  12. realizacja ustawy o zamówieniach publicznych przy zakupach                   i usługach;
  13. wykonywanie sprawozdań do GUS-u w zakresie obowiązków) itp.
  14. prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego dot. wytwarzania i gospodarowania odpadami                                        

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym  datę upublicznienia ogłoszenia tj. w miesiącu listopadzie 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                            w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej                                i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

Kandydat będący osobą niepełnosprawną jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii  dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem   wraz 
   z uzasadnieniem;
  2. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej
   się  o zatrudnienie;
  3. życiorys ( CV ) z opisem przebiegu pracy zawodowej;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
  5. kserokopie posiadanych świadectw pracy lub zaświadczęń z aktualnego miejsca pracy ;
  6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych uprawnień lub kwalifikacji zawodowych w tym prawa jazdy kategorii B;
  7. oświadczenie że kandydat nie był  skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  9. oświadczenie, ze kandydat nie ma przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania na stanowisku objętym naborem,
  10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (DZ.U. z 2018r. poz. 412 z późn. zm.).
  11. oświadczenie że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie                                      z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119 str.1), zgodnie z poniższą treścią:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zespół Szkół Nr 7                         w  Białym Borze, ul. Brzeźnicka 10, 78-425 Biały Bór w celu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na stanowisko specjalista do spraw gospodarczo-administracyjnych”

 

 1. Sposób i termin składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „ Nabór – specjalista ds. gospodarczo -administracyjnych”            w kancelarii Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze
lub przekazać listem poleconym w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły ,tj. 19 grudnia 2018r.
do godz. 1200
( decyduje data i godzina wpływu dokumentów ).

Dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 1. Inne informacje:

Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone na piśmie                    w języku polskim. Wszystkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane, a dołączone kserokopie, potwierdzone przez Niego „za zgodność z oryginałem”.

 

Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe:

I etap – kwalifikacja formalna -20.12.2018r.

Złożone w terminie oferty będą badane pod względem kompletności            i spełnienia wymagań dla kandydata na w/w stanowisko.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone                             w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze  pod adresem: http://zsol.szczecinek.ibip.pl/public/( w zakładce: Nabór pracowników na stanowiska urzędnicze ) oraz na tablicy ogłoszeń   w Zespole Szkół             Nr 7 w Białym Borze przy ul. Brzeźnickiej 10.

 

      

 

           II etap – rozmowa kwalifikacyjna – 21.12.2018r.

 

O godzinie rozmowy kwalifikacyjnej z zakwalifikowaną osobą (osobami) kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie w formie telefonicznej. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną winni posiadać ze sobą dowód tożsamości oraz oryginały tych dokumentów, których kserokopie zostały w aplikacji. Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna przedstawi Dyrektorowi kandydata na wskazane stanowisko urzędnicze wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

Przewidywany termin zakończenia postępowania – 21.12.2018r.

 

 

Oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni podlegają zwrotowi do rąk własnych, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia zakończenia naboru podlegają zniszczeniu, z wyłączeniem oryginałów dokumentów załączonych do aplikacji, które zostaną przesłane listownie za pokwitowaniem na adres zwrotny.

 

Z przeprowadzonego postepowania konkursowego  zostanie sporządzony protokół.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół Nr 7 w Białym Borze.

Dodatkowych informacji udziela p.  Andrzej Pastuszek pod nr tel.  
(+48) 9437 39 019

 

 

 

                                                                             

    Biały Bór,  05.12.2018r.                                                            Dyrektor

Zespołu Szkół Nr 7 w   Białym Borze

     mgr inż . Andrzej Pastuszek

plik pdf - Nabór na stanowisko Nabór na stanowisko
(153.08 KB)
Wytworzył:
(2018-12-05)
Udostępnił:
xxx xxx
(2018-12-05 10:58:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Wytworzył:
Andrzej Pastuszek
(2018-12-05)
Udostępnił:
Beata Maciejewska
(2005-08-08 11:40:27)
Ostatnio zmodyfikował:
xxx xxx
(2018-12-05 11:18:37)
 
liczba odwiedzin: 202128

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X